1.מה עשו המיצרים
וירדפן מצרים ויבאן אחרים כל סוס פרעה רכבו ופרשיו אל תוך הים
איך נבקה הים סוף.2
וילך ה את הים ברוך קדים עזה כל הלילה וישם את הם לחרבה
3.Why was it hard to drive the chariots?
Hashem removed the wheel and he confused them.
4. What happened when the water split?
The water was a wall for them on the left and the right.
5.
and hashem guided what does ויולך ה